30 skattetips inför årsskiftet.

Årsskiftet närmar sig för många företagare så vi har laddat upp med våra 30 bästa skattetips. Vi behöver nog inte ödsla tid att skriva en lång inledning här, utan vi ger er tipsen direkt på ett bräde:

1. Jul- och Coronagåva

Under 2021 har det införts en tillfällig skattefrihet på 2 000 kr som en ”Coronagåva”. Denna kan kombineras med julgåvan på 500 kr, vilket betyder att arbetsgivaren kan köpa en skattefri gåva till anställda på 2500 kr inkl moms.

2. Julfest

Företaget får ha upp till två skattefria personalfester per år och det är vanligt att julbord är en av dessa. Utgifterna för mat och dryck är dock en ej avdragsgill kostnad för företaget, men du får däremot lyfta momsen på utgifterna för mat och dryck upp till 300 kronor exklusive moms per person. Eventuella kringkostnader såsom lokalhyra, musikunderhållning och andra uppträdanden får du dra av med upp till 180 kronor exklusive moms per person. Yippie! 🎅

3. Köp in inventarier under ett halvt prisbasbelopp innan årsskiftet

Inventarier som är av mindre värde, dvs under 23 800 kr (för 2021), kan dras av i sin helhet det år de köps in. Gör inköpet innan årsskiftet för att minska årets resultat och skatt.

4. 3,9% avdrag för inventarier inköpta under 2021

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieinköp som sker under 2021. För att kunna utnyttja skattereduktionen krävs att inventarierna är kvar i verksamheten vid utgången av 2022. Skattereduktionen kan räknas av mot skatt fram till år 2023. Om bolaget inte gör någon skattemässig vinst innan dess kan det alltså inte nyttja skattereduktionen. Ansökan om skattereduktion sker i inkomstdeklarationen för år 2022.

5. Avsättning till tjänstepension

Ett företag får avdrag för pensionsavsättning av upp till motsvarande 35% av den anställdes lön (eller max 476 000 kr). Avdraget kan göras även om inbetalningen sker efter bokslutsdatumet, så länge det sker innan inlämningen av inkomstdeklarationen.

6. Minnesgåva

Minnesgåva – är en gåva till dig som är varaktigt anställd (varit anställd minst 6 år) och som du får i samband med:

– att du uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt)

– efter en längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör.

Minnesgåvan är skattefri om värdet inte överstiger 15 000 kr (inklusive moms) och du inte får den mer än vid ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

7. Hyresersättning för lokal hemma

Arbetar du som företagare hemifrån kan du ta ut hyra från aktiebolaget. Du beskattas privat 30% på hyran (minskat med rimligt avdrag, ca 1 000-3 000 är vanligt för kontorsrum eller garage). Tänk på att hyran ska vara marknadsmässig, alltså vad det hade kostat dig att hyra motsvarande kontorsplats någon annanstans.

8. Friskvård & Naturaförmån

Företag kan bekosta anställdas friskvård för max 5000 kr per år. Tänk på att utlägg för friskvård måste betalas ut innan årsskiftet för att räknas på 2021. Naturaförmån är om bolaget tillhandahåller en lokal, t ex padel, idrottshall som inte är knuten till en viss person. Då räknas inte detta in i taket för friskvårsbidrag.

9. Nettolöneavdrag istället för förmån

Om du har förmåner i bolaget kan dessa ersättas av nettolöneavdrag. Det gör man genom att deklarera bruttolön istället för förmånsvärdet. För den anställde blir det ingen skillnad skattemässigt men det får följande fördelar:

 • Bruttolön är pensions-, sjuklöne- och föräldrapenninggrundande, vilket inte förmåner är.
 • Bruttolönen ökar utrymmet för lågbeskattad utdelning vid användandet av huvudregeln (mer om det i tips nr 18).

10. Traktamente & Milersättning

18,50 kr/ mil är skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil. Glöm inte att sammanställa och lämna in körjournalen för att ta med kostnaden i bokslutet.

Samma påminnelse gällande traktamenten! De flesta utläggsappar hjälper dig att räkna ut beloppen för traktamenten. Annars kan du räkna ut manuellt hos Skatteverket.

11. Ränta på inlåning

Har du lånat in pengar till bolaget? Då kan du få ränta från företaget på detta belopp. Räntan behöver vara marknadsmässig, motsvarande vad bolaget hade betalat för att låna från ett kreditinstitut. En annan tumregel kan vara statslåneräntan + 1 till 3 procent. Tänk på att företaget måste ha haft ett behov av ditt lån i sin verksamhet.

Räntekostnaden är avdragsgill i företaget och du ska ta upp ränteinkomsten i din privata deklaration och beskattas med 30%.

12. Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i bolaget till ett senare år. Det är alltså ett lån från Skatteverket med en icke avdragsgill ränta på 0,5%. Periodiseringsfonden kan även kvittas bort om du skulle gå med förlust i framtiden.

I aktiebolag får du minska det skattemässiga resultatet med 25% och det måste tas upp till beskattning senast efter 6 år.

13. Semesterskuld & tantiem

För att minska det skattemässiga resultatet kan man se till att bokföra upp företagsledarens semesterskuld. Det går även att skjuta fram skatt genom tantiem till företagsledare. Detta är en rörlig lön som reserveras som kostnad i årsbokslutet men som betalas ut under nya året. Tantiemen bör vara avtalad, även i ägarledda bolag.

14. Koncernbidrag

Med koncernbidrag menas överföringar av pengar mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultatskillnader. På detta sätt kan man minska koncernens totala skatt.

Det finns några förutsättningar för att koncernbidrag ska tillåtas som kan läsas hos Skatteverket, eller fråga oss!

15. Aktivering av utvecklingskostnader – övergång till K3

Håller du på att utveckla en produkt eller tjänst som ännu inte är färdig för marknaden ännu? Då kan företaget bokföra utgifterna kopplade till utvecklingen som en tillgång istället för kostnad. Dessa kostnader tas istället genom avskrivningar när den utvecklade produkten eller tjänsten är färdig att säljas på marknaden. Detta kan göras under följande grundförutsättningar (samt några fler som går att läsa här):

 • att företaget kan förutse att utvecklingsutgifterna kommer att generera intäkter för företaget under kommande år.
 • att tillgångens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

För detta kan du exempelvis ha en kalkyl för prissättning av den färdiga produkten och visa på att det finns potentiella köpare.

Överkurs: Om du ska aktivera utvecklingskostnader kan den som gör bokslutet inte längre använda det förenklade K2-regelverket utan måste gå över till K3-regelverket. Detta är något vi redovisningsekonomer koll på 🤓

Varför är det bra att aktivera då? Om är lånefinansierat från ägaren eller andra finansiärer är det lätt att det egna kapitalet förbrukas när bolaget gör förlust. Genom att aktivera utgifterna förbättrar du företagets resultat och tar kostnaderna i framtiden när du har intäkter för det du utvecklat.

16. Realisera värdepappersinnehav

Har bolaget noterade innehav? Se över om dessa ska säljas av innan årsskiftet. Kanske ska det ske ägarförändring i ditt bolag nästa år och då bör vinsten tillfalla nuvarande ägare. Eller så kanske du har kapitalförluster du vill passa på att kvitta vinsterna mot?

17. Ta ut rätt lön (brytpunkterna)

Vi människor beskattas utifrån den lön vi tagit ut under perioden januari-december även om vårt bolag har brutet räkenskapsår. Se därför över din sammanlagda lön under denna period. Vanliga brytpunkter år 2021 att ta hänsyn till:

 • 537 200 kr för dig under 65 år (596 800 över 65 år) innan statlig inkomstskatt börjar tas ut. Alltså att lön utöver detta belopp beskattas med ytterligare 20% skatt.
 • 550 374 kr är gränsen för den pensionsgrundande inkomsten. Upp till detta belopp går sammanlagt 18,5 % av lönen automatiskt till statligt pensionssparande.

18. Ta ut rätt lön (huvudregeln)

Skatt på utdelning i fåmansföretag beskattas med 20% – upp till en viss nivå, ”utdelningsutrymmet”. Utdelningsutrymmet ökar varje år och minskar när du använder det för utdelning. Beräkningen av årets ökning av utdelningsutrymmet sker antingen via förenklingsregeln (schablonbelopp, se nedan) eller via huvudregeln. Med huvudregeln kan du tillgodoräkna dig ett utdelningsutrymme om din ägarandel multiplicerat med 50 %  av föregående års totala löner i bolaget (plus 9% av anskaffningskostnaden för dina aktier (ja, komplicerat (vi vet (det blir ännu värre (se fortsättning:))))).

För att kunna räkna huvudregeln måste du som aktieägare uppnå lönekravet. Lönekravet för 2021 är att din lön ska uppgå till 409 200 + 5% av bolagets totala löner, eller max 654 720 kr. Är det så att du driver bolaget med en närstående så räcker det med att en av er uppfyller kravet.

Så se till att räkna att du uppfyller lönekravet under 2021 och betala ut ev. extralön innan årsskiftet!

Slut på det krångliga, puh.

19. Starta aktiebolag för förenklingsregeln

Om du startar aktiebolag innan årsskiftet kan du räkna utdelningsutrymme enligt förenklingsregeln (schablonbelopp). Om du äger 100% av aktierna vid ingången av 2022 får du 187 550 kr i utdelningsutrymme. Äger du hälften av bolaget får du hälften av 187 550 kr i utrymme. Startar du bolaget i januari 2022 – tough luck, du får vänta till 2023 för att tjäna in utdelningsutrymme.

20. Se över ägarstrukturen med holdingbolag & sälj över innan första löneutbetalning i januari

Några fördelar med holdingbolag:

 • Delta upp vinst från verksamhetsbolaget och skydda från ev. konkurs, stämningsansökan osv.
 • Investera i andra företag med obeskattad utdelning
 • Vid flera ägare kanske inte alla har samma utdelningsutrymme. Med utdelningsutrymmet i ett holdingbolag kan du själv välja hur mycket utdelning du ska ta i förhållande till ditt utdelningsutrymme

Om du äger över 50% av aktierna och ska sälja över dina aktier i verksamhetsbolaget till holdingbolaget, gör det innan första löneutbetalningen i januari! Detta eftersom du bara kan räkna med lönerna i verksamhetsbolaget i beräkningen av utdelningsutrymme (huvudregeln) under den tiden det ägts av holdingbolaget. Du vill alltså kunna räkna med alla löner under jan-dec.

Äger du 4-50% av aktierna i verksamhetsbolaget kan det vara värt att behålla ett privat ägande eller ha ett gemensamt holdingbolag med andra ägare så att ni kommer över 50% i ägande.

 21. Holdingbolag med bokslutsdatum under våren

Om du i ditt holdingbolag investerar i andra företag som lämnar utdelning behöver utdelningen ha beslutats innan ditt holdingbolags bokslut för att du ska kunna dela ut till dig själv.

Exempelvis, om ditt holdingbolag ex har bokslut vid årsskiftet och investerat i ett bolag som lämnar utdelning i februari måste du alltså vänta till nästa bokslut för att kunna dela ut detta till dig själv.

Vanligt är att registrera sitt holdingbolag med bokslutsdatum 30 juni. Då kommer alla bolag som har räkenskapsår ha hunnit ha sin årsstämma under våren.

22. Anteciperad utdelning

Om du däremot äger fler än 50% av rösterna i det bolag du investerat i kan du i ditt holdingbolag bokföra en anteciperad (förutsedd) utdelning i ditt bolag, alltså tillgodoräkna dig i bokföringen trots att stämman inte har varit innan bokslutsdatumet. Lämnar bolaget t ex utdelning i februari 2022 kan du i 2021:s bokslut bokföra upp en anteciperad utdelning och dela ut detta till dig själv under våren 2022.

23. Ge bort utdelningen till välgörenhet

Att ge bort utdelningen till ideella föreningar har flera fördelar (förutom att det bidrar till cancerforskning, klimatet, ungdomsfrågor eller vad du nu väljer). Eftersom det är skattefritt går ett större belopp till välgörenhet om du skänker utdelningen jämfört med om du först tar ut beloppet från bolaget och sen ger bort det skattade beloppet.

Det är dock viktigt att du går tillväga på rätt sätt. Bl a måste avsäga dig rätten till utdelningen genom ett gåvobrev. Detta behöver ske innan bolagsstämman Utdelningen måste dessutom gå direkt till organisationen.  Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen. Du behöver också säkerställa att organisationen inte är skattepliktig.

24. Extra bolagsstämma i januari om man har bråttom med utdelning 

Eftersom du som privatperson beskattas för utdelning under januari – december kan du skjuta på skatten ett år genom att dela ut den under januari istället för slutet av året. Har du bråttom med att få ut pengar och årsredovisningen/ revisonen inte är färdig? Kanske har du sparad vinst från tidigare år och  behöver mer utdelningsutrymme. Då kan du hålla en extra bolagsstämma i januari.

25. Gränsvärden vid e-handel OSS-registrering

Se över hur du mycket du tror att du kommer sälja för till privatpersoner under nästa år.

Om du har distansförsäljning till privatpersoner inom EU för över 10 000 EUR måste bolaget ta ut utländsk moms på försäljningen. Genom att ansluta dig till OSS-systemet kan du deklarera försäljningen via svenska Skatteverket.

💡 Tips: Vid lägre försäljning än detta kan du ändå välja att ansluta dig till OSS-systemet och lägga på utländsk moms istället för svensk. Det kan vara värt om du säljer till länder med lägre än 25% moms (bara Ungern har högre).

26. Preliminär inkomstdeklaration

Varje år får företag ett beslut att betala månadsvis preliminärskatt utifrån ett prognostiserat resultat. När vi närmar oss slutet på året kan bättre se hur det gått. Om det visat sig gå sämre än prognosen kan du lämna in en preliminär deklaration och få tillbaka det du betalat för mycket. Om det går bättre än prognosen bör du också lämna in en preliminär inkomstdeklaration för att betala in extrabelopp. Då slipper du också kostnadsräntan.

27. Se över om du behöver revisor eller välj bort revisor

För att uppnå kraven för att ha en revisor ska bolaget uppfylla två av tre av följande

 • Över 1,5 mkr i tillgångar
 • Över 3 mkr i omsättning
 • Fler än 3 anställda i genomsnitt

… under två senaste räkenskapsåren.

Om du inte uppfyller kraven kan du välja bort kravet på revisor i bolagsordningen via verksamt.se och välja bort revisorn. Detta måste ha blivit registrerat hos Bolagsverket innan årsskiftet för att slippa revision. Bolagsverket brukar ha 2-3 veckor handläggningstid.

Om du uppfyller kraven två senaste åren kan det vara värt att ta kontakt med revisor och planera in när revisionen ska ske. Hör av er till oss om ni vill ha tips!

28. Likvidera bolag

Äger du ett bolag som inte ska användas längre? Genom att likvidera det innan årsskiftet slipper du kostnader för årsredovisning och inkomstdeklaration. Det enklaste, snabbaste och förmodligen billigaste är att sälja bolaget till en snabblikvidator som likviderar bolaget åt dig. Se till att välja någon trovärdig som faktiskt lägger ned bolaget och inte säljer det vidare.

Att själv göra likvidationen tar cirka 7-8 månader att genomföra, ibland längre, och troligtvis en mer kostsam process än att sälja bolaget till en likvidator.

29. Förbättra soliditet, betala skulder

Genom att betala av skulder innan årsskiftet ökar du bolagets soliditet. Ett litet tips för att få bättre nyckeltal, om du bryr dig om det.

30. Aktieägartillskott för att stärka EK i ÅR

Har ditt företag gått med förlust under året och har svagt eget kapital? Skjut till pengar i bolaget som aktieägartillskott innan årsskiftet så ser det bättre ut i årsredovisningen. Kan också vara värt att lägga nyemissionen innan årsskiftet av samma anledning. Nackdelen är att många investerar har bättre likviditet i början av året pga aktieutdelningar från andra bolag.

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.