Statens stöd till företag pga covid-19 – så här ansöker du.

Artikeln uppdateras löpande. Följ oss på Facebook och LinkedIn för löpande uppdateringar. 

En text om Coronapandemin behöver idag inget förord så vi går rakt på sak. Här kommer en uppdatering kring vad du som företagare kan få för stöd från staten och hur du söker stödet. 

Vilka företag gäller omsättningsstöd för och hur söker jag omställningsstöd/ omsättningsstöd?

Den 22:a juni kl 12 öppnar ansökan till omställningsstöd som ger stöd för fasta kostnader för företag som drabbats hårt av Corona-krisen. Företaget ska ha tappat minst 30% av sin omsättning under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Ansökan görs via Mina sidor på skatteverket. I ansökan ska företaget redovisa sina fasta kostnader, till exempel hyra, leasing och räntor samt hur mycket omsättningen gått ned.

 • Företaget kan få stöd för fasta kostnader, t ex hyra, ränta, leasing och andra verksamhetsrelaterade fasta kostnader.
 • Stödet täcker inte lönekostnader. Stöd för detta kan sökas inom ramen för korttidsarbete.
 • Stödet gäller för 22,5 – 75 % av fasta kostnader under mars och april.
 • Företaget måste ha omsatt minst 250 000 kr senaste räkenskapsåret.
 • Stödet gäller inte för företag som befinner sig på obestånd, rekonstruktion eller som har sin hemvist i skatteparadis
 • Företaget får inte ha tagit beslut om utdelning under perioden mars- juni 2020
 • Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.
 • Om stödet uppgår till minst 100 000 kronor kan företaget också få ekonomiskt stöd för administrativa kostnader som företaget haft för att göra sin ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per företag
 • Stödet behöver sökas av firmatecknare men denne kan utse ett ”omställningsstödsombud” på ombud och behörigheter
 • Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in

Regeringen har kommit med följande exempel:

Vad gäller för korttidsarbete/ korttidspermittering?

Korttidspermittering är en av statens mest prioriterade åtgärder som innebär arbetstagaren kan gå ned i arbetstid upp till 60 procent och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Lönetaket är 44 000 kr. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. 

Den 14 april meddelade regeringen att de utökar stödet till upp till 80 procent nedgång i arbetstid och samtidigt behålla nästan 90 procent av lönen. Denna nivå gäller under perioden 1 maj till och 31 juli och sänker lönekostnaderna med ca 70 procent.

Den 18 maj meddelade Tillväxtverket att stöd för korttidsarbete inte ska utgå för semesterlöner. De betonar också att företag som lämnar utdelning eller koncernbidrag inte bör få stöd. Om aktieutdelning eller annan överföring lämnats före 16 mars kan det vara okej, men här ska en samlad bedömning göras.

Ansökan öppnade 7 april, men kan tillämpas retroaktivt redan från 16 mars. Stödet kommer att gälla under 2020. Ansökan görs på Tillväxtverkets hemsida

Gör så här för att ansöka:

 1. Först och främst är det bra att göra Tillväxtverkets test om du kvalificerar dig för korttidspermittering.
 2. Om du har rätt till detta bör du upprätta ett avtal med de anställda (om du inte har kollektivavtal). Här finns en avtalsmall för korttidarbete
 3. Efter detta fyller du i Tillväxtverkets mall för beräkning. Mallen är obligatorisk att bifoga i sin ansökan om bolaget har färre än 50 anställda. Om bolaget har fler kan man välja att bifoga en egen beräkning. Slutdatum för korttid får du avgöra själv men Tillväxtverket kommer maximalt ge stöd för 4 månader. Nu är du redo att ansöka!
 4. Gå in på ansökan och fyll i de uppgifter som efterfrågas, många av svaren hittar du i mallen för beräkning och därför är det viktigt att denna är korrekt ifylld.
 5. Skriv under! Det är viktigt att du som fyller i ansökan är representant för företaget då man signerar ansökan med BankID.
 6. Du får ett bekräftelsemail från Tillväxtverket inom de närmsta dagarna men tyvärr kan de inte uppskatta hur lång handläggningstiden är.
 7. När du fått godkänt får du utbetalt ett preliminärt stöd.
 8. OBS! Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du sammanställa utfallet för korttidsarbete. Det ska du göra inom två veckor. I den ska du förklara utfallet för de permitteringar du haft under stödperioden. Det kan resultera i att du kan begära ytterligare stöd eller att du blir åtebetalningsskyldig.
 9. Om de ekonomiska svårigheterna kvarstår kan du ansöka om förlängning av ditt godkännande inom fyra kalendermånader från startdatum för stödperioden.

Här finns en uträkning om olika nivåer av arbetstidsminskning:


Företagarna har gjort en bra kalkylator för hur mycket företaget sparar på korttidspermittering.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Sänkta arbetsgivaravgifter till 10,21 % för upp till 30 anställda för en lönesumma upp till 25 000 kr per person. Har den anställde högre lön än 25 000 kr gäller normal arbetsgivaravgift för överstigande del av lönen. Stödet gäller alla anställningsformer och sysselsättningsgrad och för alla företag, även de med över 30 anställda. Stödet gäller från och med 1 mars och fyra månader framåt.

Skattedeklarationen för mars lämnas in senast 14 april. Kryssa i ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd” under individuppgiften.

Återbetalning av vinstskatt för 2019

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan kvitta hela vinsten från 2019 mot kommande förluster. Detta görs genom att sätta av 100% av vinsten i periodiseringsfond. Detta betyder också att egenföretagare kan få tillbaka inbetald preliminärskatt för 2019 om de lämnar in preliminär skattedeklaration innan 30 juni. Tak på 1 miljon kr på vad som betalas tillbaka.

Stöd för hyressänkningar

För att minska hyreskostnaderna, exempelvis för restauranger, föreslås ett stöd för hyressänkningar. 5 miljarder kronor avsätts där staten ska bära upp till 50 procent av hyresnedsättningen, upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april — 30 juni. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats.

Uppskjutna skattebetalningar

En av statens åtgärder handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Förslaget innebär att företag kan få anstånd med skatteinbetalningar avseende arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Eftersom de nya reglerna gäller retroaktivt från årsskiftet innebär det att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Enligt besked 25:e mars kan även företag med årsmoms få uppskov för moms som avser 2019.

Tänk på att skatten inte efterskänks, utan att betalningen bara skjuts upp. När anståndet förfaller behöver företaget ha likviditet för en större skattebetalning. Skatteverket har dock gått ut med att de inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd. Detta betyder att styrelsen inte riskerar att bli personligt betalningsansvariga om företaget inte kan betala detta när anståndet förfaller. 

För anstånd tar skatteverket ut en ränta på motsvarande 3,1% avdragsgill ränta vid fullt utnyttjande. Detta efter beslut 14 april (tidigare var räntan motsvarande ca 6,6%).

Den 30 mars öppnade ansökan via e-tjänsterna på Mina sidor. 

Karensavdrag slopas

Karensavdraget slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Regeringen har beslutat om att ersättningen för karensavdraget är 700 kr före skatt. För arbetsgivaren innebär det här ingen förändring. När en anställd är sjuk ska sjuklön med ett tillhörande karensavdrag göras som vanligt. Ansökan om ersättning från Försäkringskassan görs sedan retroaktivt. Den anställde ansöker själv om ersättning för karensdag via Mina sidor på Försäkringskassan och får utbetalt inom 3-5 dagar. 

Staten står för sjuklönekostnader

Regeringen har även föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj (för sjukfrånvaro i mars och april). Även egenföretagare ersätts, genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Regeringen gick 6:e maj ut med att stödet för sjuklönekostnader förlängs fram till sista juli.

Åtgärden genomförs genom att reglerna för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader blir mer generösa. Det är inte klart hur detta ska administreras men sannolikt innebär det att löner betalas ut av arbetsgivare som vanligt och att Skatteverket rapporterar företagets sjuklönekostnader till Försäkringskassan. Ersättning blir sedan tillgänglig på företagets skattekonto. Löner i mars hanteras som vanligt eftersom avvikelseperioden för frånvaro är februari och omfattas inte av detta. 

De där 500 miljarderna som Riksbanken lånar ut till företag, hur fungerar det?

Riksbanken har satt in ett stödpaket som syftar till att hjälpa företagens likviditetssituation. Detta sker genom att Riksbanken lånar ut pengar gratis till banker under förutsättningen att de lånas vidare till företag. Regeringen meddelade 25:e mars att de inrättar en ”statlig företagsakut” som innebär att staten kommer ta 70% av risken på lånet. Detta för att minska bankernas rädsla att låna ut så att dessa 500 miljarder ska nå de företag som behöver dem. Lånen föreslås löpa utan räntebetalningar de första 12 månaderna. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Kommer det vara enklare för företag att få lån? Förhoppningsvis, men företagen måste alltså övertyga bankerna att de kommer kunna betala tillbaka lånet, och bankerna kommer fortfarande kräva ränta. Saker som kan underlätta:

 • Ta kontakt med banken så tidigt som möjligt om det kan vara så att du behöver låna. Hellre i tidigt stadie än att göra det i sista minuten, om möjligt (som sagt)
 • Ha ordning på bokföringen (“vilken skräll att Trimero tycker det”)
 • Sätt upp en budget och visa vilka antaganden som är gjorda
 • Likviditetsprognos
 • Uppvisa en analys av företagets risker och hur ni planerar att hantera dessa

På tal om lån. Regeringen har givit Almi ett nytt soliditetsmål för att möjliggöra ökad utlåning till företag. Drabbade branscher och företag ska prioriteras för lån. Detta är en möjlighet om företaget har svårt att få lån på annat håll. Har du redan lån från Almi så verkar de vara villiga att frysa amorteringar. Uppskovsansökan

Kontrollbalansräkning

Under tuffa tider är det viktigt att hålla koll på företagets eget kapital. Om företagets eget kapital understiger halva det registrerade aktiekapitalet bör styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Om inte detta görs riskerar styrelseledamöterna att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. 

Häng med – Följ oss på LinkedIn

Håll koll på när nya artiklar släpps och få tillgång till unikt innehåll!

Relaterade inlägg.

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.