Statens stöd till företag pga covid-19 – så här ansöker du.

Artikeln uppdateras löpande (senast uppdaterad 2020-03-30 om hur stöd för sänkt aga söks, kalkylator korttidsarbete)

En text om Coronapandemin behöver idag inget förord så vi går rakt på sak. Här kommer en uppdatering kring vad du som företagare kan få för stöd från staten och hur du söker stödet. 

Sänkta arbetsgivaravgifter

Sänkta arbetsgivaravgifter till 10,21 % för upp till 30 anställda för en lönesumma upp till 25 000 kr per person. Har den anställde högre lön än 25 000 kr gäller normal arbetsgivaravgift för överstigande del av lönen. Stödet gäller alla anställningsformer och sysselsättningsgrad och för alla företag, även de med över 30 anställda. Stödet gäller från och med 1 mars och fyra månader framåt.

Skattedeklarationen för mars lämnas in senast 14 april. Kryssa i ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd” under individuppgiften.

Återbetalning av vinstskatt för 2019

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan kvitta hela vinsten från 2019 mot kommande förluster. Detta görs genom att sätta av 100% av vinsten i periodiseringsfond. Detta betyder också att egenföretagare kan få tillbaka inbetald preliminärskatt för 2019 om de lämnar in preliminär skattedeklaration innan 30 juni. Tak på 1 miljon kr på vad som betalas tillbaka.

Stöd för hyressänkningar

För att minska hyreskostnaderna, exempelvis för restauranger, föreslås ett stöd för hyressänkningar. 5 miljarder kronor avsätts där staten ska bära upp till 50 procent av hyresnedsättningen, upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april — 30 juni. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats.

Uppskjutna skattebetalningar

En av statens åtgärder handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Förslaget innebär att företag kan få anstånd med skatteinbetalningar avseende arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Eftersom de nya reglerna gäller retroaktivt från årsskiftet innebär det att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Enligt besked 25:e mars kan även företag med årsmoms få uppskov för moms som avser 2019.

Tänk på att skatten inte efterskänks, utan att betalningen bara skjuts upp. När anståndet förfaller behöver företaget ha likviditet för en större skattebetalning. Skatteverket har dock gått ut med att de inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd. Detta betyder att styrelsen inte riskerar att bli personligt betalningsansvariga om företaget inte kan betala detta när anståndet förfaller. 

För anstånd tar skatteverket ut en ränta på 1,25 % samt en anståndsavgift på 0,3% för varje påbörjad månad. Eftersom räntan inte är skattemässigt avdragsgill motsvarar det en årsränta på 6,6%. 😬 Troligen kommer Finansutskottet i närtid fatta beslut om att sänka räntan. 

Skatteverket har tagit fram en uppdaterad blankett för anstånd pga Coronakrisen: Anstånd skattebetalning

Den 30 mars kommer de öppna för att ansöka via e-tjänsterna på Mina sidor. Det går snabbast att få beslut om anstånd på detta sätt så vi rekommenderar att vänta in detta.

Vad gäller för korttidspermittering?


Korttidspermittering är en av statens mest prioriterade åtgärder som innebär arbetstagaren kan gå ned i arbetstid upp till 60 procent och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Lönetaket är 44 000 kr. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. Ersättningen betalas till företagets skattekonto. Stödet kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Stödet gäller i maximalt sex månader men kan komma att förlängas med tre månader om krisen fortsätter.

Företagarna har gjort en bra kalkylator för hur mycket företaget sparar på korttidspermittering.

Ansökan öppnar 7 april, men kan tillämpas redan från 16 mars (för de som vill chansa på att de får godkänt). Det kommer att gälla under 2020. Information om hur stödet ansöks kommer att tillgängliggöras av Tillväxtverket inom kort. Vi uppdaterar när det står klart hur detta ska ske. 

Det kommer finnas vissa kriterier för att beviljas stödet:

 • Ekonomiska utmaningarna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.
 • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Detta rör sig om “uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.”
 • Stöd får inte lämnas till arbetsgivare som vid tidpunkten för ansökan är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd. Se därför till att ansöka om detta i tid och håll koll på eget kapital i bolaget!
 • Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 % av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering. Tillväxtverket har kommit ut med en mall för ett sånt avtal: Avtal om korttidsarbete
 • Enligt besked från regeringen 25/3 kan stöd lämnas till arbetsgivarens familj. Enligt Tillväxtverket omfattar stödet också ägare till aktiebolag.
 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före ansökan om stöd. Stöd ges inte heller för uppsagd personal.

Här finns en uträkning om olika nivåer av arbetstidsminskning:

Karensavdrag slopas

Karensavdraget slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. För arbetsgivaren innebär det här ingen förändring. När en anställd är sjuk ska sjuklön med ett tillhörande karensavdrag göras som vanligt. Ansökan om ersättning från Försäkringskassan görs sedan retroaktivt. Det är inte färdigställt hur och vem som ansöker om ersättning från Försäkringskassan. 

Staten står för sjuklönekostnader

Regeringen har även föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj (för sjukfrånvaro i mars och april). Även egenföretagare ersätts, genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Åtgärden genomförs genom att reglerna för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader blir mer generösa. Det är inte klart hur detta ska administreras men sannolikt innebär det att löner betalas ut av arbetsgivare som vanligt och att Skatteverket rapporterar företagets sjuklönekostnader till Försäkringskassan. Ersättning blir sedan tillgänglig på företagets skattekonto. Löner i mars hanteras som vanligt eftersom avvikelseperioden för frånvaro är februari och omfattas inte av detta. 

De där 500 miljarderna som Riksbanken lånar ut till företag, hur fungerar det? 

Riksbanken har satt in ett stödpaket som syftar till att hjälpa företagens likviditetssituation. Detta sker genom att Riksbanken lånar ut pengar gratis till banker under förutsättningen att de lånas vidare till företag. Regeringen meddelade 25:e mars att de inrättar en ”statlig företagsakut” som innebär att staten kommer ta 70% av risken på lånet. Detta för att minska bankernas rädsla att låna ut så att dessa 500 miljarder ska nå de företag som behöver dem. Lånen föreslås löpa utan räntebetalningar de första 12 månaderna. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Kommer det vara enklare för företag att få lån? Förhoppningsvis, men företagen måste alltså övertyga bankerna att de kommer kunna betala tillbaka lånet, och bankerna kommer fortfarande kräva ränta. Saker som kan underlätta:

 • Ta kontakt med banken så tidigt som möjligt om det kan vara så att du behöver låna. Hellre i tidigt stadie än att göra det i sista minuten, om möjligt (som sagt)
 • Ha ordning på bokföringen (“vilken skräll att Trimero tycker det”)
 • Sätt upp en budget och visa vilka antaganden som är gjorda
 • Likviditetsprognos
 • Uppvisa en analys av företagets risker och hur ni planerar att hantera dessa

På tal om lån. Regeringen har givit Almi ett nytt soliditetsmål för att möjliggöra ökad utlåning till företag. Drabbade branscher och företag ska prioriteras för lån. Detta är en möjlighet om företaget har svårt att få lån på annat håll. Har du redan lån från Almi så verkar de vara villiga att frysa amorteringar. Uppskovsansökan

Kontrollbalansräkning

Under tuffa tider är det viktigt att hålla koll på företagets eget kapital. Om företagets eget kapital understiger halva det registrerade aktiekapitalet bör styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och kalla till extra bolagsstämma för att besluta om bolaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Om inte detta görs riskerar styrelseledamöterna att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. 

Kontakta oss

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.

Tack för ditt mail!

Vi svarar via e-post inom 24 timmar. Eller ring oss på 08-777 28 68.